เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านคูซอด 1
2 บ้านเวาะ 1
3 บ้านเปือย 1
4 บ้านน้ำคำ 1
5 บ้านหนองโนวิทยา 1
6 บ้านหนองคำ 1
7 บ้านหญ้าปล้อง 1
8 บ้านโนนแย้ 1
9 บ้านเอกสร้างเรือง 1
10 บ้านหนองไผ่ 1
11 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 1
รวม 11