เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 1
2 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 1
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา 1
4 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 1
5 บ้านดอนสั้น 1
6 อนุบาลวัดพระโต 1
7 มหาราช ๓ 1
8 บ้านโนนอีปังโพนวัว 1
9 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 1
10 บ้านหนองแก้วสำโรง 1
11 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 1
รวม 11