เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 1
2 บ้านดอนกลาง 1
3 บ้านยางกุดนาคำ 1
4 บ้านหนองสวง 1
5 อนุบาลศรีสะเกษ 1
6 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 1
7 บ้านแทงวิทยา 1
8 บ้านหนองโพธิ์ 1
9 บ้านหมากเขียบ 1
10 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 1
11 บ้านบก 1
12 บ้านซำโพธิ์ 1
13 บ้านก้านเหลือง 1
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 1
15 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 1
16 บ้านหนองครก 1
17 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 1
รวม 17