เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านขมิ้น 1
2 บ้านเสือบอง 1
3 บ้านจานหนองคู 1
4 บ้านแดงเหล่ายอด 1
5 บ้านแกประชาสามัคคี 1
6 บ้านทุ่ม 1
7 บ้านหางว่าวโนนบัว 1
8 บ้านฮ่องแข้ดำ 1
9 จินดาวิทยาคาร ๓ 1
10 บ้านหนองแคนหนองเทา 1
11 ตะดอบวิทยา 1
12 บ้านโพนค้อ 1
13 บ้านโนนแกด 1
14 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 1
15 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 1
16 บ้านหนองม่วงหนองแวง 1
17 บ้านก่อโนนหล่อง 1
18 บ้านโพนแดง 1
รวม 18