เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านหนองกี่ 1
2 บ้านยาง 1
3 บ้านหนองอีกว่าง 1
4 บ้านหนองทามใหญ่ 1
5 บ้านมะกรูด 1
6 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 1
7 บ้านโคก 1
8 บ้านหนองมะแซว 1
9 บ้านหนองกก 1
10 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1
11 บ้านโพธิ์ลังกา 1
12 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 1
รวม 12