เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านโนนสว่าง 1
2 บ้านสะเต็ง 1
3 บ้านสวนกล้วย 1
4 บ้านหนองแลงระไง 1
5 บ้านหนองพะแนง 1
6 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 1
7 บ้านยางน้อยตองปิด 1
8 บ้านบัวระรมย์ 1
9 บ้านหนองบาง 1
10 บ้านหนองแวง 1
11 บ้านกะวัน 1
12 บ้านโนนหนองสิม 1
13 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 1
14 บ้านทุ่งสว่าง 1
15 บ้านขี้เหล็ก 1
16 บ้านสะพุง 1
17 บ้านหนองนาเวียง 1
18 บ้านรุ่ง 1
19 บ้านละเอาะ 1
20 บ้านน้ำเกลี้ยง 1
21 บ้านคูบ 1
22 บ้านลุมภู 1
23 บ้านแวด 1
24 บ้านสบาย 1
25 บ้านโนนงาม 1
รวม 25