เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านตำแยหนองเม็ก 1
2 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 1
3 บ้านกระถุน 1
4 บ้านขนวนจานสามัคคี 1
5 บ้านอะลางหัวขัว 1
6 บ้านโนนเพ็ก 1
7 บ้านสร้างหว้า 1
8 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) 1
9 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 1
10 บ้านโคกเพ็ก 1
11 อนุบาลพยุห์ 1
12 บ้านคูเมือง 1
13 บ้านหนองรัง 1
14 บ้านหนองหว้าทับทัย 1
15 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 1
16 บ้านเปือยประชาสามัคคี 1
17 บ้านสำโรงโคเฒ่า 1
18 บ้านกระหวันโนนเจริญ 1
19 บ้านร่องสะอาด 1
20 บ้านป่าไร่ 1
21 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 1
22 บ้านหนองเตย 1
23 บ้านเสมอใจ 1
24 บ้านหนองค้า 1
25 บ้านหนองออ 1
รวม 25