เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 1
2 บ้านหยอด 1
3 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 1
4 บ้านนาม่อง-นาเมือง 1
5 บ้านโพนงาม 1
6 บ้านปลาข่อ 1
7 บ้านเหล่าฝ้าย 1
8 บ้านโปร่ง 1
9 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 1
10 บ้านเวาะวิทยาคม 1
11 บ้านผักขย่าใหญ่ 1
12 บ้านบกแดงผักขะย่า 1
13 บ้านหนองตลาด 1
14 บ้านหัวเหล่า 1
15 บ้านโนนสว่าง 1
16 บ้านหนองสนม 1
รวม 16