เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านจาน 1
2 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 1
3 บ้านอาลัย 1
4 บ้านบูรพา 1
5 บ้านพะแนงวิทยา 1
6 บ้านผักบุ้ง 1
7 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 1
8 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 1
9 บ้านดู่ 1
10 บ้านจิกกะลา 1
11 บ้านเกาะ 1
12 บ้านนาดี 1
13 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 1
14 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1
15 บ้านหนองบัวท่าช้าง 1
16 บ้านโพนทรายโนนเรือ 1
17 บ้านสีถาน 1
18 บ้านขามป้อม 1
รวม 18