เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านหนองบัว 1
2 บ้านกะเอิน 1
3 บ้านหนองกันจอ 1
4 บ้านโนนสายหนองหว้า 1
5 บ้านเจ้าทุ่ง 1
6 บ้านโพนดวน 1
7 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 1
8 บ้านสว่าง 1
9 บ้านหัววัวหนองนารี 1
10 บ้านดงยาง 1
11 บ้านลิงไอ 1
12 อนุบาลวังหิน 1
13 บ้านสร้างสะแบง 1
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1
15 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 1
16 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 1
17 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 1
18 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 1
19 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 1
รวม 19