เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านสว่าง 1
2 บ้านเจ้าทุ่ง 1
3 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 1
4 บ้านลิงไอ 1
5 บ้านหนองกันจอ 1
6 บ้านดงยาง 1
7 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 1
8 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 1
9 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 1
10 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1
11 บ้านหนองบัว 1
12 บ้านสร้างสะแบง 1
13 อนุบาลวังหิน 1
14 บ้านกะเอิน 1
15 บ้านโพนดวน 1
16 บ้านหัววัวหนองนารี 1
17 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) 1
18 บ้านโนนสายหนองหว้า 1
19 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 1
รวม 19