เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 1
2 บ้านโนนดู่ 1
3 บ้านหนองนาโพธิ์ 1
4 บ้านโพนยาง 1
5 บ้านทุ่งน้อย 1
6 บ้านเห็นอ้ม 1
7 บ้านหนองตาเชียง 1
8 บ้านทุ่ง 1
9 บ้านสร้างบาก 1
10 บ้านสะมัด 1
11 บ้านหนองคู 1
12 ชุมชนหนองสังข์ 1
13 บ้านตีกา 1
14 บ้านหนองทุ่ม 1
รวม 14