เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน ดูรหัส
1 บ้านยางเครือ 1
2 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 1
3 บ้านแก้ง 1
4 บ้านคอนกาม 1
5 บ้านค้อเมืองแสน 1
6 บ้านโนนคูณ 1
7 บ้านหอย-โนนดู่ 1
8 บ้านโนนติ้ว 1
9 บ้านบอนวิทยา 1
10 บ้านจอมวิทยา 1
11 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 1
12 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 1
13 บ้านยางชุมใหญ่ 1
14 บ้านลิ้นฟ้า 1
15 บ้านดินดำ 1
16 บ้านผักขะ 1
รวม 16