รายงานรับชมประชุมทางไกล 20 ก.พ.63
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งไฟล์ ร้อยละ
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 14 53.85
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 5 41.67
3 กลางกันทรารมย์ 16 4 25.00
4 ทักษิณกันทรารมย์ 18 7 38.89
5 น้ำเกลี้ยง 25 4 16.00
6 พยุห์ 25 3 12.00
7 ยางชุมน้อย 16 12 75.00
8 วังหิน ๑ 19 5 26.32
9 วังหิน ๒ 14 7 50.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 5 45.45
11 เมืองศรีลำดวน 18 7 38.89
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 8 47.06
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 3 27.27
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 - 0.00
รวม 258 100 38.76