« สำรวจความพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.63

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ตอบ
แล้ว
ร้อยละ
ที่ตอบ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
4 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 23 92.00
6 พยุห์ 25 20 80.00
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00
9 วังหิน ๒ 14 13 92.86
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 10 90.91
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 15 88.24
13 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 14 87.50
รวม 258 242 93.80