« รายงานเรียนทางไกล ครั้งที่2 (10มิย.63)

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ตอบ
แล้ว
ร้อยละ
ที่ตอบ
1 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
2 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
4 กลางกันทรารมย์ 16 15 93.75
5 น้ำเกลี้ยง 25 22 88.00
6 พยุห์ 25 20 80.00
7 ยางชุมน้อย 16 15 93.75
8 วังหิน ๒ 14 13 92.86
9 วังหิน ๑ 19 19 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
13 เมืองศรีลำดวน 18 16 88.89
14 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
15 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
รวม 258 245 94.96