สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
สำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อการศึกษา
ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
กรณีผู้ปกครองชม DLTV จากจานดาวเทียมไม่ได้
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้งหมด ส่งแล้ว ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 15 93.75
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๒ 14 14 100.00
9 วังหิน ๑ 19 19 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 15 88.24
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 255 98.84