สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านคูซอด แจ้งแล้ว 69 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
69 นายวินัย ชมจอหอ 1
68 นายไพศาล สิงห์โคตร 1
67 นางพิมพา ปัดถา 1
66 นายณรงค์วิทย์ ดาสันทัด 1
65 นายเด่นชัย ป้องกัน 1
64 นางหนูพัด คำเคน 1
63 นายสุพรรณ มั่นคง 1
62 นางทองเตียง สีดาทอง 1
61 นางจันทร์ จิตติ 1
60 นายสุพรรณ์ กัณหา 1
59 นายสามารถ นารี 1
58 นางสาววิไลลักษณ์ พิมพาพันธ์ 1
57 นางวิไลวรรณ สืบสาย 1
56 นายไชยณรงค์ จุปะมะตัง 1
55 นายประสาน เสนา 1
54 นายวรภัทร เรไร 1
53 นางสาวเจนจิรา ทองเลิศ 1
52 นางจริญญา สมภาค 1
51 นางสาวพัชราภรณ์ จันทรา 3
50 นางสาวพรรณจิตต์ คำเคน 1
49 นางสาวพิมพ์สมร พบรรพชา 2
48 นางอรนิภา คันศร 1
47 นางสาวพลอย สัจจา 1
46 นางสาวจินดารัตน์ แก้วมณี 2
45 นางสาวยุภาพร ศิลาวงศ์ 1
44 นางธนิสร วิญญะสา 1
43 นายนิตติศักดิ์ นุชศิริ 1
42 นายวงศกร โคศรีสุทธิ์ 1
41 นางแจ่มจันทร์ ศรีเสมอ 1
40 นางรมิตา วงศ์แก้ว 2
39 นางหลอด นารี 2
38 นางสาวโชติมา แถนศรีแสง 1
37 นางบัวภา เหลื่อมล้ำ 2
36 นางปินแก้ว สุขรมย์ 1
35 นายทวีศักดิ์ เชื้อนิล 1
34 น.ส.ธิดารัตน์ กิ่งทวยหาญ 1
33 นางสาวหงษฤดี แก้วหาวงค์ 1
32 นายศักรินทร์ จักรวรรณพร 1
31 นายวัฒการณ์ เจริญเชาว์ 1
30 นายสุรนาท นารี 1
29 นายอำพร คันศร 1
28 นางสาวกุสุมา ช่างดี 1
27 นางสาวรุ่งทิวา จันทา 1
26 นายกฤษฎา จันทกรณ์ 1
25 นายวุฒิภัทร บุญบุตร 1
24 นางสุมาลี วรโพด 2
23 นางเข็มพร มิ่งสอน 1
22 นางนุชวดี ศรีชัย 1
21 น.ส.ลำดวน พิมพ์พาพันธ์ 1
20 นายราชพงษ์ อินทรพันธ์ 1
19 นางพิมพ์ลภัสร พิมพ์ศรี 1
18 นางพรสวรรค์ คันศร 1
17 นายภานุพงษ์ ผาคำ 1
16 นางสาวจารุวรรณ จันทกรณ์ 1
15 นางสาวปานจิตร อุดมแก้ว 1
14 นางสาวปัฐมาภรณ์ คันศร 2
13 นางสาวสุดารัตน์ ศิลาวงศ์ 2
12 นางพันธ์ทิพย์ พิเคราะห์ 1
11 นางจันทร์ ชัยชาญ 1
10 นางสาวชวนพิศ เพ็งวิภาค 1
9 นายรุ่งโรจน์ ไชยนิล 1
8 นางสาวสุภาวดี ทองสาย 1
7 นางสาววิลัยวรรณ ทองทับ 1
6 นายประจักษ์ โฆษา 2
5 นางกาญจนา คันศร 1
4 นายกิตติศักดิ์ ปัชฌาบุตร 1
3 น.ส.อุดมลักษณ์ พรหมมา 1
2 นายหัตตา ผาธรรม 2
1 นางสาววนิดา สีดาทอง 2
รวมนักเรียน82 68 63  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล