สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านเวาะ แจ้งแล้ว 10 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
10 น.ส.รุ่งนภา กาละเกษ 1
9 นางบัณฑิตา โคษา 1
8 นางวิมลวรรณ ดวงมาลา 2
7 นายอุดร คันศร 1
6 นางปราณี โพธิวัฒน์ 1
5 นางสี สุทธิขันธ์ 1
4 นางอรพิน จันทร์ศรี 1
3 นายชำนาญ สุทธิโส 1
2 นายนิมิตร คำนัน 1
1 นางสาวอุไรวรรณ สุดไสล 2
รวมนักเรียน12 10 0  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล