สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านเปือย แจ้งแล้ว 37 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
37 นายอุดร ศิลาโชติ 1
36 นายคำพันธ์ หมื่นแสน 1
35 น.ส.ดวงดาว ยอดกุล 1
34 นางจันทา กาละพันธ์ 1
33 น.ส.กนกนุช ศิลศรี 1
32 นางสมบูรณ์ มณีวรรณ 1
31 นางสุภาพ มณีวรรณ 1
30 นายธีรศักดิ์ แก้วสุทธิ์ 1
29 นายรุ่งฟ้า สุปัตติ 1
28 นางประภาพร สมใจ 1
27 นายพุฒ สุปัตติ 1
26 นางเสาวนีย์ กาละพันธ์ 1
25 นายสวัสดิ์ เป้งทอง 1
24 นางจันทร์เพ็ญ นารี 1
23 น.ส.วิไล ชัยยนต์ 1
22 นางอุดร เสนา 1
21 นางส่าน กาละพันธ์ 1
20 นายสถิต นามคำ 1
19 นางทองลา บุญหวาน 1
18 นางราตรี ทองสาย 1
17 นางสวาท เพชรรินทร์ 1
16 นางสำรวย วังเว 1
15 นางทองมา พูลมา 1
14 นายสมัย กาละพันธ์ 1
13 นางกองแก้ว ทองสาย 1
12 นางบุญ บัวชะอุ่ม 1
11 นางสีกา บุญหวาน 1
10 นางสาวหนูพักตร์ มณีวรรณ 1
9 นางสาวลักขณา วายอดรักษ์ 1
8 นางสนิท คำขึ้น 1
7 นางหนอม พรมมา 1
6 นายนิพนธ์ บุญหวาน 1
5 นางจำปา กาละพันธ์ 1
4 นางนันทา ป้องกัน 1
3 นางรันดา พิทักษา 1
2 นางพุด มั่นจิตร 1
1 นายกฤษติพร บุญอินทร์ 1
รวมนักเรียน37 37 32  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล