สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน แจ้งแล้ว 47 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
47 นางกันยา สยุมพร 1
46 นางกลีบผกา อินธิเดช 1
45 นางดวงใจ นามวิชา 1
44 นางประยม สังขาว 1
43 นางสาวสุพิศ คุณมะโคตร 1
42 นางสาวเจน ชัยเดช 1
41 นางสวัสดิ์ พันธนู 1
40 นางอรพิน จันทจิตร 1
39 นางอรพิน จันทจิตร 1
38 นางสงบ ไชยจันดา 1
37 นางสนิท มะชรา 1
36 นางอ่อนจันทร์ สระ 1
35 นางบุษฤดี อ้อมชมพู 1
34 นางสาวสุวิมล สระ 1
33 นางสาวพรทิพย์ เรืองใจ 1
32 นางจินวรา วรรณา 1
31 นางศศิพันธ์ สุภาพ 2
30 นายสมพงษ์ แก้วใจ 1
29 นางสถาพร จำนกดี 1
28 นางบานเย็น คำตา 1
27 นางสาวพยุง พลขันธ์ 1
26 นางสมคิด เมืองอินทร์ 2
25 นายกฤษฎา บริสุทธิ์ 1
24 นางสาวยุพิน พลขันธ์ 2
23 นายสุชาติ บุญยอ 1
22 นางดอกลักษ์ จันดวงศรี 1
21 นางสาวบุตรสะดี พลพันธ์ 1
20 นางสาวอรวรรณ พรมประดิษฐ์ 1
19 นางคมขำ พลขันธ์ 1
18 นางสาวนงลักษณ์ จันทจิตร 1
17 นางสาวอรทัย ศรีสุรีย์ 1
16 นางสาวสุดารัตน์ ประเทืองไทย 1
15 นางสาวนุจรี เพิ่มผล 1
14 นายจิรวัฒน์ จำปาใด 1
13 นางสาวดาราวรรณ มนัสโส 1
12 นายบุญหลง พลอินทร์ 1
11 นางแดง นามวงค์ 1
10 นางสัมฤทธิ์ ครรลัย 1
9 นางลำพอง กึ่งวงษ์ 1
8 นางแก้วพริก ทิพย์รักษา 1
7 นางสาวอ้อยทิพย์ กาละทอน 1
6 นางสาววนิดา แสงเพรร 1
5 นางสาวสุพัตรา พรมชาติ 1
4 นางสาวอรอนงค์ คำโสภา 3
3 นางสาวสวัสดิ์ สะสาง 1
2 นางสาวรจนา เพิ่มผล 1
1 นางเจียง ปราบภัย 1
รวมนักเรียน52 47 19  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล