สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านแดงเหล่ายอด แจ้งแล้ว 7 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
7 นางอ่อนศรี ปกป้อง 3
6 นางสาวสุพัตรา พิละ 1
5 นางบุญส่ง โตมร 1
4 นางรวงทอง แก้วบัวโฮม 2
3 นางบังอร อยู่ประพิส 2
2 นางตี ทิพย์สมบัติ 1
1 นางสาวหวัน ทิพย์สมบัติ 1
รวมนักเรียน11 7 5  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล