สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.ตะดอบวิทยา แจ้งแล้ว 305 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
305 นางสาวนฤมล สุขส่ง 1
304 นางสาวพิมพิไล อินสนอง 1
303 นางสาวอัญชลี รัคราช 1
302 นางสาวสายฝน แก้วกันยา 1
301 นางสาวจิราภรณ์ ยงยิ่งพูน 1
300 นางสาวพิยดา พูลชนะ 1
299 นางสาวกมลรัตน์ จำปาทอง 1
298 นางสาวเยารัตน์ โยสาราช 1
297 นางสาวพลอย สุขส่ง 1
296 นางอำนวยพร ศรีเลิศ 1
295 นางสาวสายใจ อินทราช 1
294 นางสาวปรางค์ทอง สำแดงฤทธิ์ 1
293 นางสาวสมศรี บัวแก้ว 1
292 นางสาวรำไพ ใสสว่าง 1
291 นางสาวสกุลตลา บุญจิตร 1
290 นางสาวพัชราภา ธรรมอุต 1
289 นางสาวอารียา กรมนารถ 1
288 นางสาวพนิดา ฝังนิล 1
287 นางสาวขวัญภิรมย์ อินสมาน 1
286 นางสาวแสงทิพย์ งามศรีขำ 1
285 นายสมชาย โลหะ 1
284 นายปัญญา ศรีจันทร์โท 1
283 นายสงกรานต์ คำตา 1
282 นายเฉลิม แสงสกุล 1
281 นายสุทิน สถาพร 1
280 นายอุดร บุญมีมาก 1
279 นายสมศรี สุขสนอง 1
278 นายสาคร แสงสกุล 1
277 นายสุมิตร สถาพร 1
276 นายสมร ลินทอง 1
275 นายศรีทอง สถาพร 1
274 นายพัน สำแดงฤทธิ์ 1
273 นายนิล ปฏิเหตุ 1
272 นายสุมล เพชรมณี 1
271 นายสายันต์ โพธิ์สาชัย 1
270 นายสมพงษ์ สุขส่ง 1
269 นายดุสิต เดียระดาษ 1
268 นาย สมพงษื พูนชนะ 1
267 นายอนุพงษ์ คุณสิม 1
266 นายประพันธ์ อัศวภูมิ 1
265 นายไพบูลย์ เหลื่อมหล่อ 1
264 นายชูเกียรติ หลิมรัตน์ 1
263 นายทองสา บัวแก้ว 1
262 นายสุสิตร พรมศรี 1
261 นายคำพูน แสงนิล 1
260 นายเสาร์ สุระสิงหิ์ 1
259 นายทวีศักดฺ์ บุญโสม 1
258 นายแสวง โสดาโคตร 1
257 นางสาวจันทร์ จันบุญมา 1
256 นายทองแดง ธรรมษา 1
255 นายประภาส อิ่นคำ 1
254 นายบรรจบ แสงสกุล 1
253 นายประทีป ธรรมอุต 1
252 นายติวทอง โฮมสอน 1
251 นายรังสรรค์ พุทธวงษ์ 1
250 นายจงประเสริฐ เชื้อดวงผุย 1
249 นายธีรสันต์ สถาพร 1
248 นายสมจิตร์ มูลจิตร์ 1
247 นายแดง แสงสกุล 1
246 นายบุญช่วย สยามเยี่ยม 1
245 นายประพันธ์ บุตรโคตร์ 1
244 นายสมัย กรมนารถ 1
243 นายพา สุขส่ง 1
242 นายนคร ฝังนิล 1
241 นายสมัคร แสงสกุล 1
240 นายสุบิน ศรีอินทร์ 1
239 นางขาว สุขส่ง 1
238 นายลอย บัวมา 1
237 นายโอรส เมืองพรม 1
236 นายวิทยา สุขส่ง 1
235 นายถาวร หาญแก้ว 1
234 นายธุดงค์ ชัยมาตร์ 1
233 นายบุญเหลือ บุญโสม 1
232 นายประสิทธิ์ สถาพร 1
231 นายสุเทพ นามโคตร 1
230 นายพิทักษ์ แก้วคำ 1
229 นายประทีป สุขส่ง 1
228 นายสรพงษ์ โลหะ 1
227 นายสมบรูณ์ แสงสกุล 1
226 นายบรรเทิง ดวงจันทร์ 1
225 นายทองคำ สุขส่ง 1
224 นายสมหมาย ธรรมษา 1
223 นายบุญมา สมานมิตร 1
222 นายสมชาย คำศรี 1
221 นายนคร โสภีร์ 1
220 นายนิคม สุวรรณคำ 1
219 นายชัยชาญ สิงหันต์ 1
218 นายบุญมี ธรรมษา 1
217 นายคำมี สุขส่ง 1
216 นายบุญสวน สุระสิงห์ 1
215 นายเอนก แสนเมืองชิน 1
214 นายผงพันธ์ แสงสกุล 1
213 นายบุญเรือง สมานมิตร 1
212 นายมี ดวงจันทร์ 1
211 นายพิมล มั่นหมาย 1
210 นายพนาวัลย์ บุญจันทร์ 1
209 นายจันทา แสงสกุล 1
208 นายวิรพล ดวงพุฒ 1
207 นายณรงค์ ดวงจันทร์ 1
206 นายสุวรรณ สาลีนนท์ 1
205 นายจีรพันธ์ ปัญญาแก้ว 1
204 นายมานิต ธรรมษา 1
203 นายโสภา สุระสิงหิ์ 1
202 นายประสิทธ์ สารีนนท์ 1
201 นายสามารถ เชยนาม 1
200 นายอำนวย มั่นหมาย 1
199 นายคูณ สีสุวรรณ 1
198 นายวัชรพล เมืองพรม 1
197 นายอนันต์ บุญจันทร์ 1
196 นายนายรณชัย ศรชัยญาติ 1
195 นายเอกพงษ์ เจรจา 1
194 นายวิทยา ศรีเลิศ 1
193 นายทองใจ สิงหันต์ 1
192 นายไพบูรณ์ บัวแก้ว 1
191 นายสมพงษ์ ศิริบูรณ์ 1
190 นายณรงค์ หนุสรณ์ 1
189 นายสงวนสิทธิ์ วงษ์ศิริวรรณ 1
188 นายสมพงษ์ รัคราช 1
187 นายสมพงษ์ สุขส่ง 1
186 นายดี บุญโสม 1
185 นายชาญชัย พรรณา 1
184 นายศิลปิล การเมือง 1
183 นางหนูแดง สารีนนท์ 1
182 นายอินทร์ อินสมาน 1
181 นายประจักษ์ สุขศรี 1
180 นายนิคม สิงหันต์ 1
179 นายดำ ธรรมษา 1
178 นายสุเทพ นามโคตร 1
177 นายสองหนึ่ง บุตรโคตร 1
176 นายสุริยา หมื่นไทยสงค์ 1
175 นายธีรศักดิ์ เผื่อแผ่ 1
174 นายสายันต์ อุตตมังะ 1
173 นายจำนงค์ จันทร์บุญมา 1
172 นายสงกราต์ สุขส่ง 1
171 นายนพพร เรือนทะยา 1
170 นายอนันต์ อินสมาน 1
169 นายประสิทธิ์ สารีนนท์ 1
168 นายแสนชัย สมหมาย 1
167 นายสุรัตน์ มีกุล 1
166 นายพงษ์ เมืองพรม 1
165 นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วคำ 1
164 นายพงพัฒน์ จำปาอินทร์ 1
163 นายปัญญาพล ไชยโย 1
162 นายวิไล ยลยุบล 1
161 นายคำสอน สรีเลิศ 1
160 นายวิชัย บุญโสม 1
159 นายอุทัย สิงห์โตทอง 1
158 นายคำมี คุ้มภัย 1
157 นายขันทอง ขันทิพย์ 1
156 นายบุญเลิศ พันธุชาติ 1
155 นายคมสันต์ ดวงจันทร์ 1
154 นายวารีย์ หัสดี 1
153 นายสมชัย จันทะพันธ์ 1
152 นายดำรงค์ กรมนารถ 1
151 นายพัฒนา สำแดงฤทธิ์ 1
150 นายบัญชา สุขส่ง 1
149 นายสมหมาย ธรรมอุต 1
148 นายสมคิด สิงหันต์ 1
147 นายบุญมี ขันตี 1
146 นายบุญทัน บัวแก้ว 1
145 นายผุย ธรรมษา 1
144 นายสงวนสิทธิ์ วงษ์ศิริวรรณ 1
143 นายชิด น้ำคำ 1
142 นายวีระกาญจน์ ขันทิพย์ 1
141 นายอำพันธ์ มุ่งดี 1
140 นายธีรกุล ศิรินทร์ 1
139 นายแสงอาทิตย์ อานนลา 1
138 นายวิชัย ยืนนยาว 1
137 นายประเสริฐ สมานมิตร 1
136 นายศิลป์ชัย ทรงคำเรือง 1
135 นายเกษม สุขส่ง 1
134 นายสมจิตร สุขส่ง 1
133 นายใหม่ ศิริบูรณ์ 1
132 นายตรี สิิงหันต์ 1
131 นายหนู ธรรมษา 1
130 นายเอกพงษ์ เมืองพรม 1
129 นายสมัย สุขส่ง 1
128 นายทองใจ สิิงหันต์ 1
127 นายเปรม ธรรมษา 1
126 นายน้อย เมืองพรม 1
125 นายอุทิศ พิมาร 1
124 นายอรุณ ศรีเลิศ 1
123 นายประดิษฐ์ กรมนารถ 1
122 นายไกรสร ไสสว่าง 1
121 นายไพรวัลย์ สมานมิตร 1
120 นายบุญส่ง สุขส่ง 1
119 นายสมพร แซ่ตั้ง 1
118 นายณรงศักดิ์ สุขส่ง 1
117 นายลุน บุญจันทร์ 1
116 นายธวัชศักดิ์ ใสกระจ่าง 1
115 นายเสกสันต์ อินสิน 1
114 นายทวิช อินสมาน 1
113 นายวัฒนา แสงสกุล 1
112 นายถวิล จำปาทอง 1
111 นายสมปอง บุญโสม 1
110 นายวิรพล ดวงพุฒ 1
109 นายบุญส่ง สุขส่ง 1
108 นายสุนัน ยอดงาม 1
107 นายสมปอง ธรรมษา 1
106 นายจรัญ จันลา 1
105 นายสบัน ศรชัยญาติ 1
104 นายศุกรี ประสงค์ทรัพย์ 1
103 นายยอดวิระ ขุมคำ 1
102 นายวิวัฒน์ สารีนนท์ 1
101 นายอุบล สูงดี 1
100 นายพิบูลย์ เรือนทะยา 1
99 นายทองดี ใยรักษ์ 1
98 นายอาทิตย์ สุวรรณประภา 1
97 นายกำพล แสงสกุล 1
96 นายสายฝน บุญโสม 1
95 นายชัยวัฒน์ ดวงจันทร์ 1
94 นายโกวิทย์ ดวงจันทร์ 1
93 นายไพฑูรย์ นิลสันเทียะ 1
92 นายสมบูรณ์ แสงสกุล 1
91 นายพาคิณ เดียระดาษ 1
90 นายชำนาญ ขันตี 1
89 นายสังคม สุขส่ง 1
88 นายสัญญา สถาพร 1
87 นายเก่งศักดิ์ สายชมภู 1
86 นายวิทวัส ศรีกลางเมือง 1
85 นายฮอลลี่ สุรินทร์เลิศ 1
84 นายวสุ เกิดทรัพย์ 1
83 นายธีระยุทธ นามโคตร 1
82 นายอรชัย พรมศรี 1
81 นายทองคำ ขันทิพย์ 1
80 นายพรชัย อดใจ 1
79 นายวิรุณ บุตรสีสี 1
78 นายประพนธ์ บุตรโคตม์ 1
77 นายธีระพัฒน์ วิงวัน 1
76 นายสมประสงค์ ใจแม่น 1
75 นายชยุต ตั้งต่อ 1
74 นายศราวุฒิ แสงจันทร์ 1
73 นายพงษ์ สุระสิงห์ 1
72 นายบุญโฮม เชื้อคำฮด 1
71 นายนิพนธ์ สถาพร 1
70 นายประเสริฐ ศรชัยญาติ 1
69 นายชาญชัย ขันตี 1
68 นายณัฐพงษ์ จันดาศรี 1
67 นายสมยศ สุระสิงห์ 1
66 นายหยัน สุขส่ง 1
65 นายวีรพล ผลบุญ 1
64 นายทองแดง เหลือมหล่อ 1
63 นายสกลชัย พรมศรี 1
62 นายคำรณ แดงบุตร 1
61 นายแดนไชย นาแก้ว 1
60 นายสุมิตร ประทุมสันต์ 1
59 นายพัฒนา เพียวิเศษ 1
58 นายขวัญชัย ทองเสงี่ยม 1
57 นายปัญญาชัย สมพงษ์ผึ้ง 1
56 นายธราเทพ จันบุญมา 1
55 นายสมบัติ เดียระดาษ 1
54 นายสมเกียรติ เหนือโชติ 1
53 นายบุญชิต ไชยดรุณ 1
52 นายชิน จันทร์บุญมา 1
51 นายมงคล เพชรตะกั่ว 1
50 นายชาญ สุขส่ง 1
49 นาย พงษ์ศักดิ์ จันลา 1
48 นายสมปอง บุตรโคตม์ 1
47 นายเกรียงศักดิ์ ระวิไชย์ 1
46 นายดี แสงสกุล 1
45 นายวิเชียร สถาพร 1
44 นายสงค์ ทีคำ 1
43 นายเรวัติ ลินทอง 1
42 นายไพฑูรย์ แสงสกุล 1
41 นายอภิสิทธิ์ สมานมิตร 1
40 นายทิวากร มรรคา 1
39 นายอมร เหลือมหล่อ 1
38 นายคำแสง ธรรมอุต 1
37 นายวีระพล กรมนารถ 1
36 นายบุญเหลือ บุญโสม 1
35 นายอภิชาติ เปรมไธสง 1
34 นายสมยศ เมืองพรม 1
33 นายอนุวัตน์ ศิริมหา 1
32 นายสมศักดิ์ สุระสิงห์ 1
31 นายสมชัย สุระสิงห์ 1
30 นายพิทยา สุขส่ง 1
29 นายธีระพล วิงวัน 1
28 นายปริญญา กุลสุทธิ์ 1
27 นายกฤษณชัย แสงนิล 1
26 นายพิสิทธิ์ สารีนนท์ 1
25 นายบุญนำ ผลบุญ 1
24 นายณัฐพล แสงสกุล 1
23 นายสมคิด สุขส่ง 1
22 นายสุทัศน์ เล๊าะลา 1
21 นายรัฐภาค คำภู 1
20 นายณัฐวุฒิ มูลจิตร 1
19 นายวารีย์ หัสดี 1
18 นายยุทธชัย วงษ์การณ์ 1
17 นายสาคร ลำนวย 1
16 นายทวิช สยามเยี่ยม 1
15 นายศราวุฒิ ศรีเลิศ 1
14 นายอุทร จันทเจียง 1
13 นายพรศักดิ์ พิมพรมมา 1
12 นายประดับ บุญโสม 1
11 นายบุญมา ปินตาจันทร์ 1
10 นายกิตติพันธ์ บุญโสม 1
9 นายบุญใจ บุญสมัย 1
8 นายสีนวล สุระสิงห์ 1
7 นายสมยศ ขันตี 1
6 นายประยูร แสงสกุล 1
5 นายสมชัย สุระสิงห์ 1
4 นายอาทิตย์ มหายศ 1
3 นายถนอม แสงสกุล 1
2 นายอลงกรณ์ แก้วคำ 1
1 นายบุญมา ปินตาจันทร์ 1
รวมนักเรียน305 305 305  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล