สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหนองแคนหนองเทา แจ้งแล้ว 31 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
31 นายสมหวัง โคตรวงษ์ 1
30 นายสมร ลำภา 1
29 นายแสวง จงจำ 1
28 นายบุญมี เพชรศิลา 1
27 นายสว่าง คำศรี 1
26 นางสาวพรทิพย์ ศรีจู 1
25 นายสง่า สุขสนอง 1
24 นายวิเชียร มนต์ขลัง 2
23 น.ส.สุดาพร โคตรวงษ์ 1
22 นางสาววิลาวัลย์ สุกโรจน์ 1
21 นายอำพร โคตรวงษ์ 1
20 นางสาวสายฝน มูลตระกูล 1
19 นางสาวอัมรา อัมสกุล 1
18 นางสาวบุษราคัม ยืนยาว 1
17 นางฉวี วรรณทวี 1
16 นางสายสุณี กัณหา 1
15 นายทองสุข บุญสวัสดิ์ 1
14 น.ส.กฤษดา อนันต์ลักษณกุล 1
13 นางสาวบัวคำ จันบุญมา 1
12 นางนวล พิลาธร 1
11 นางสาวสุภาพร โคตรวงษ์ 1
10 นางสาววิยะดา สมัญญา 2
9 นางคำพร เหลือมหล่อ 1
8 นายเทพพิทักษ์ ปาซิโร 1
7 นางสาวยุภารักษ์ ผาแก้ว 1
6 นายยอม นามโคตร 2
5 นางสาวผ่องศรี สุขใส 1
4 นายบุญธรรม วงษ์มณี 2
3 นางสาวเอื้อการย์ พิมพานุ 3
2 นางทอง บาททอง 2
1 นางสังวาล ธรรมอุด 2
รวมนักเรียน39 31 1  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล