สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหนองม่วงหนองแวง แจ้งแล้ว 11 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
11 นางอังคณา ศรีเมือง 1
10 นางพิมสร ศรีลา 1
9 นายเสกสรร ดวงใจ 1
8 นางบุปผา ขันทองดี 1
7 นางหนูล้ำ กิ่งสกุล 1
6 นางวิชัย คอระอุด 1
5 นางรัตนา ดีช่วย 1
4 นางกัน อ่อนโส 1
3 น.ส.สุริณี ภูมิดอนชัย 1
2 นางลักษณะ บุรมย์ 1
1 นางศรีกัญญา มิ่งขวัญ 1
รวมนักเรียน11 11 1  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล