สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหางว่าวโนนบัว แจ้งแล้ว 11 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
11 นางสาวจันทร์ทิพย์ ศรีชาเนตร 1
10 นางสาวบัวไล ศรีโวหะ 1
9 นางสาวนวลนดา มูลมาตย์ 1
8 นางสาวกาย อินธิมาศ 1
7 นางสาวสุดารัตน์ วงษา 1
6 นางสาวอลิษา ทำมา 1
5 นางสาววลัยกุล ศรีจันดา 1
4 นางบุญเที่ยม อินธิมาศ 3
3 นางประพัฒน์ ศรีโวหะ 1
2 นางสาวพันทิพา สังข์ขาว 2
1 นางเฉลี่ยว ผ่องสำอางค์ 1
รวมนักเรียน14 11 4  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล