สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านโนนแกด แจ้งแล้ว 23 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
23 นายฝน ต้นสิน 2
22 น.ส.ปรารถนา ไกรกระโทก 4
21 นายสุบิน ชัยปัญญา 4
20 นางสาวนฤมล สิงห์ทรายขาว 5
19 นางสาวเปรมฤทัย ทองชื่น 4
18 นางบุญมี จันทราช 1
17 นางจรัญญา อุดด้วง 5
16 นางจิราวรรณ จำปาวงศ์ 1
15 นายประเสริฐ ออมชมภู 1
14 นายธงชัย ทรงกลด 3
13 นางสาวปาณีศา รินรัมย์ 3
12 นางสินธ์ คุณโฑถม 1
11 นางสาวโสภาพร อุดด้วง 3
10 นางสาวดวงเดือน ทรงกลด 1
9 นางสุภาภรณ์ พงษ์สมบูรณ์ 1
8 ่นางสาวอังคณา สาเทียน 2
7 นางสาวปิยมาศ เข็มทอง 1
6 นางสาววราภรณ์ เมยแดง 3
5 นางจำปี แก้วสาคู 1
4 น.ส.สุวรรณนิศา โทสันเทียะ 1
3 นางสุนี โพธิ์ศรี 1
2 นางอาทิตยา บุญเถื่อนทับ 1
1 นางสาวสุมลรัตน์ ทรงกลด 1
รวมนักเรียน50 22 19  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล