สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านน้ำคำ แจ้งแล้ว 25 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
25 นายสมชัย พิเคราะห์ 1
24 นายอนงค์ ทองสาย 1
23 น.ส. นิยดา ศรีวะสุทธิ์ 1
22 น.ส.ฝัน ชาภูธร 1
21 นางบุญส่อง วรรณลี 1
20 นางอรุญศรี นัยบุตร 1
19 น.ส. นุจรินทร์ หัวเสือ 1
18 นางบุญส่ง สุปัตติ 1
17 นางวัลลับ แก้วสด 1
16 นางวาสนา มิ่งสอน 1
15 นางสาววรรณนิสา ทองสาย 3
14 นางบุญส่อง วรรณลี 3
13 นางสาวพรวิไล ศรีจันทร์ทอง 1
12 นายผจญ พันธ์ขาว 1
11 นายเอกภพ พันธ์ขาว 1
10 นายอาษา งามเกรียงไกร 1
9 นายชาตรี พิเคราะห์ 1
8 นายจักรี เป้งทอง 1
7 นายสุรชัย เฉลิมพล 1
6 นางสาวสมใจ ดวงมาลา 1
5 นายธงชัย นัยบุตร 1
4 นายอรัญ มูลมณี 1
3 นางวิจิตรา แท่งทอง 2
2 นางไอ่ เป้งทอง 1
1 นางสมจิตร พานจันทร์ 2
รวมนักเรียน31 25 17  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล