สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหญ้าปล้อง แจ้งแล้ว 59 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
59 นางนงลักษณ์ โคตรพันธ์ 1
58 นางทิพย์ ศุภเลิศ 1
57 นางสมใจ กันสาย 2
56 นางดวงจันทร์ พงศ์พีละ 1
55 นางสาวฐิติทิพย์ แซ่ลิ้ม 1
54 นางสาวรัชนีกร ศุภเลิศ 1
53 นายสุเนตร อัคการณ์ 1
52 นางสาวเดือนเพ็ญ พงศ์พีระ 1
51 นางหนูรัตน์ พิทักษา 1
50 นายคำปุน วิเศษศรี 1
49 นางสุดารัตน์ โพธิ์ทอน 1
48 นายวีระพันธิ์. โคตรพันธ์ 1
47 นางรุ่งอรุณ แซ่เฮ้ง 1
46 นางนวลฉวี พงศ์พีระ 1
45 นางปุณยาพร อยู่เทศ 1
44 นางดวงใจ พงศ์พีระ 1
43 นางเภ้า กันสาย 1
42 นายธาดาพันธ์ ปั้นแหยม 1
41 นางสุวรรณ จันดากุล 1
40 นางสาวเดือน พรแก้ว 1
39 นางกาญจนา กันสาย 1
38 นางวันนา ปัญจา 1
37 นางนุจรีย์ พิทักษา 1
36 นางสุภาพ พิทักษา 1
35 นางพิชญาภา พันธ์ขาว 1
34 นางปัญญา ศรีษะ 1
33 นางจูมจันทร์ โคตรพันธ์ 1
32 นางประคอง ศุภเลิศ 1
31 นางสาวประนอม กลิ่นหอม 1
30 นางละออง 1
29 นางสาวอินอ้อย พรหมทา 1
28 นางสาวขวัญทิชา ปัญจา 1
27 นางวันทนา พงศ์พีระ 2
26 นางวันทนา พงศ์พีระ 2
25 นางสาวอุทัยวรรณ เขียนวงศ์ 2
24 นางธาริณี การะพันธ์ 3
23 นางสาวเทพลักษณ์ สัมฤทธิ์ 1
22 นางสาวอัมรา กันสาย 2
21 นางศุภลักษณ์ วังคะวิง 1
20 นายกังวาลไพร พิทักษา 2
19 นางสาวอัญชนา พิทักษา 2
18 นางสุบรรณ แซ่ลิ้ม 1
17 นายประจวบ จุลละ 1
16 นางสาวแพงศรี พงศ์พีระ 1
15 นายอำนาจ วิเศษสังข์ 1
14 นายสมนึก สุมหิรัญ 1
13 นายชมภู พิทักษา 1
12 นายวีระ กลมวงษ์ 1
11 นางสาวสำลี ศุภเลิศ 1
10 นายสุภาพ ได้การ 1
9 นายสมพร ปัญจา 1
8 นายเจียม จุลละ 1
7 นางมาลา วิเศษสังข์ 1
6 นางนงลักษณ์ วิเศษสังข์ 3
5 นางหนูสิน ศรีโนนม่วง 1
4 นางสายสุรีย์ วังคะวิง 2
3 นางศรุตา ยาศรี 4
2 นางสาวจารุวรรณ แก้วคำ 1
1 นางเอื้อ ชาญญานนท์ 1
รวมนักเรียน74 59 26  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล