สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านเอกสร้างเรือง แจ้งแล้ว 43 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
43 นางผวย ลุนภูงา 1
42 นางสาวจินตนา โพธิ์ขาว 2
41 นายเชาวราช ชาดา 1
40 นางคำผัน พงพีระ 1
39 นางสาวจุรีพร เกษตะระ 1
38 นางสาวสุมณฑา แสนรัตน์ 1
37 นางปุ่น สาสังข์ 1
36 นางบุญยัง วิจิตร 1
35 นางลำไย อิ่มเต็ม 1
34 นางสาวนภาพร ศรีษะ 1
33 นางสาวอรอุมา บุญหวาน 1
32 นางหนูลาวัลย์ อุปกา 1
31 นางอรุณี พิทักษา 1
30 นางพรทิพย์ แสงฟ้า 1
29 นางอาภอน สุขอนันต์ 1
28 นางบุญสวย เขียนวงศ์ 1
27 นางก้านแก้ว พงศ์พีระ 1
26 นางพวงพยอม สาสีมา 2
25 นางทำนอง ปานคำ 2
24 นางสาวสุวรรณี หล้าสงค์ 1
23 นางฉวี นามธรรม 1
22 นางอุทัย บุญหวาน 2
21 นางสำลี พงศ์พีระ 2
20 นางบุญยัง อินทรบุตร 1
19 นางบุญเรือง โคษาราช 2
18 นางศิริรัตน์ มีมาก 1
17 นางสมถวิล ครุฑธรรม 1
16 นางนาลอน สุวรรณพัฒน์ 1
15 นางสาวอาริษา พงศ์พิละ 1
14 นางเกลี้ยง เพิ่มทอง 1
13 นางสุจิตรา สัมฤทธิ์ 2
12 นางเหวียน บุญพบ 2
11 นางสนอง พงศ์พีระ 1
10 นางสาวชบาทอง วงศ์จันทร์ 1
9 นางพรม เขียนวงศ์ 2
8 นางสำราญ บุญหวาน 2
7 นางสำรอง บุญหวาน 2
6 นางสุภาพ วันแพ่ง 2
5 น.ส.พิกุลแก้ว กรมพะไมย์ 2
4 นางรัตน์ดาวรรณ นามธรรม 3
3 นางภวนา เขียนวงศ์ 4
2 นายจตุพร เบ้านอก 2
1 นางเพ็ญศรี หอมจันทร์ 2
รวมนักเรียน63 31 12  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล