สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหนองไผ่ แจ้งแล้ว 19 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
19 นางจันทร์เพ็ญ พันธุ์บุตร 1
18 นางทุมมา สุขราช 1
17 นายสมศรี แพ่งพนม 1
16 นางสาวสวามินี ฉิมนาม 1
15 นายประหยัด พิทักษา 1
14 นายประยูร ขันบุญ 1
13 นางสาวบุษบง หาจักร 1
12 น.ส.ดวงตะวัน เฉลยศักดิ์ 1
11 นางราตรี แก้วกัณหา 2
10 นางสาวนงค์รักษ์ วิเศษสังข์ 1
9 นางสาวต้อย ขุนโทนิล 1
8 นางสาวรุ่งนภา ศิลาวงศ์ 1
7 นายเรวัติ วัลลิโก 1
6 น.ส.ประคอง ยิ่งมีดี 1
5 น.ส.สุพรรษา พันธ์บุตร 1
4 น.ส.ปริศนา พลศิลา 1
3 น.ส.บังอร หงษ์ศิริ 1
2 นางแจ้ง ทองทับ 1
1 นางอุไร ปราณีตพลกรัง 1
รวมนักเรียน20 19 7  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล