สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านหอยสะเดาพัฒนา แจ้งแล้ว 75 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
75 นายกมล ศิริแสน 1
74 นายศักราช พันภูวงษ์ 1
73 นายประสงค์ นวลศรี 1
72 นายสุนทร เพ็งพา 2
71 นางทิวา พงษ์พิระ 1
70 น.ส.น้ำฝน เรืองจรูญ 1
69 นายสุระชัย มาตวา 1
68 นายวุฒิพงษ์ ชัยศิลป์ 1
67 นางชลิดา ผลอุดมทวีฟู 1
66 น.ส.ฐิติมา มิ่งขวัญ 1
65 นายอำนาจ ป้องสอน 1
64 น.ส.สุมลทา ศิลาโชติ 1
63 นายจันทร์เทียม เป้งทอง 1
62 นายสงกรานต์ เพียรแท้ 1
61 นายสถาพร จันทกรณ์ 1
60 นางนุชรี ทองพิละ 1
59 นายสรญา ศรีโสด 1
58 นายจักรพันธ์ จันทรกรณ์ 1
57 นายประดิษฐ์ แก่นทิพย์ 2
56 นางสมัย ดวงมาลา 1
55 นางปาลิตา แป้นเพชร 3
54 นางทองปน เพ็งกระจาด 1
53 น.ส.บังอร ทิพย์รักษ์ 1
52 น.ส.ยุวรีย์ สิมศรี 2
51 น.ส.นิภาวรรณ ทับทิม 1
50 นางขวัญดี อุทุม 2
49 นายสมศรี เขียวพันธ์ 2
48 นางอมรรัตน์ มนัสวีเอกพร 2
47 นายธนวัช สีหนาท 1
46 นางชรัตน์ จุฬารี 1
45 น.ส.อรุณกมล เวียงนนท์ 3
44 นายจตุพล วิเศษศรี 1
43 นายเฉลิมศรี สัมนา 1
42 น.ส.ภาวิณี ปานพลอย 1
41 น.ส.จันทร์เพ็ญ ภูทิพย์ 2
40 นายบุญยิ่ง หล้าสงค์ 1
39 นางมณี จำปาเรือง 1
38 นางวะลัดดา ทองบุญ 1
37 นางระเบียบ ไชยพิมพ์ 2
36 นายสมบัติ สิมศรี 1
35 นางพกุล กิ่งชา 1
34 น.ส.สมทรง โคตรวงค์ 1
33 นางพรพิมล มิตรสม 1
32 น.ส.ลักขณา สังข์ภักดี 2
31 น.ส.วิภารัตน์ สิมนาม 1
30 น.ส.ขวัญเรือน พวงมี 1
29 นางสุลาวรรณ แป้นแก้ว 1
28 น.ส.สนิท สัมนา 1
27 นางทองปาน จันทะกรณ์ 1
26 น.ส.ละออ อินทรบุตร 1
25 นางทวี ทิพบุญ 1
24 นางศรีนวล พวงพุ่ม 1
23 น.ส.ณัฐชา สัมนา 1
22 น.ส.อรพรรณ โนนใหญ่ 1
21 นางอุบลรัตศรี ศิลาโชติ 1
20 น.ส.วารุณี เกษม 1
19 นายอธิรัตน์ หนองม่วง 2
18 น.ส.รุ่งรัตน์ นิกขุนทด 1
17 นางพรเพ็ญ อ่อนโส 1
16 นางปภัสรา ลับโกษา 2
15 น.ส.มณาทิพย์ วันทอง 2
14 นางกอง นันนอง 1
13 นายเกษตรชดา ลาเสิศ 1
12 นางยุพิน วันทอง 1
11 น.ส.จันทร์เพ็ญ บุญสงค์ 2
10 นางทัศนีวัลย์ คู่กระสังข์ 2
9 น.ส.สิริวิมล นันทอง 1
8 นางสังวาล มหานิยม 1
7 นางทิวา พงษ์พิระ 1
6 นางลำพูญร์ ทองบุญ 1
5 นางสาว มะลิวัน สังภักดี 1
4 นางสาววาสนา จันทร์เกษ 2
3 น.ส.ยุพาภรณ์ เขียนวงศ์ 1
2 นายชัยภัทร ด้วงนิล 1
1 นางเจนจิรา แนวมั่น 1
รวมนักเรียน94 58 10  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล