สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านก่อโนนหล่อง แจ้งแล้ว 9 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
9 นายสุเทพ เเสงสกุล 2
8 นางสุดใจ โกราศรี 1
7 นางบุญชู โคตรพันธ์ 1
6 นายชัย อินธิเดช 1
5 นางสุดา ศิลามุข 3
4 นางกุลวดี ศรีน้ำเที่ยง 2
3 นางคำปุ่น ศรีบุญ 1
2 นางบุญยัง ศรีสุรีย์ 1
1 นางสาวหนูรัตน์ พรมโลกา 1
รวมนักเรียน13 9 1  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล