สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.บ้านโพนแดง แจ้งแล้ว 39 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
39 น.ส.นันทนา ปฏิเหตุ 1
38 นางสาวอนุสา โทศก 1
37 นายสุพล รัตนิจันทร์ 2
36 นายสมปอง เหมาะสมาน 2
35 นางสาวระภาพร อัดโท 2
34 นางแดง บุญโสม 1
33 น.ส.อรัชมนญา ดอกโศก 2
32 นางอรสา ดำเนินงาม 2
31 นางหวิง ทองทา 1
30 นางพร ฝังนิล 3
29 นายสุริยัณต์ บุญแสง 1
28 นางอุไรวรรณ สุขส่ง 2
27 นายจีระศักดิ์ ปฏิเหตุ 1
26 นางประณีกร พลทา 2
25 นางจำปา ฝังนิล 1
24 นางแสงเดือน ช่างปัน 1
23 นางคำหยัด ฝังนิล 2
22 นางนัด ปฏิเหตุ 1
21 นางสมร มงคล 1
20 นางรุ่งนภา ทองทา 1
19 นางบุญมี ฝังนิล 1
18 นางเสาร์ ฝังนิล 1
17 นายถนอม มณีวรรณ 1
16 นางบัวจัน วงศาพัน 1
15 นายสุขสันต์ ห่อพันธ์ 1
14 นายสุนทร สิทธิวงค์ 1
13 นางวันทอง กลิ่นมณี 1
12 นางอ้อย แสงสกุล 1
11 นางชุติวรรณ สารคุณ 1
10 นางจำปา กลิ่นมณี 1
9 นายสุวรรณ กลิ่นมณี 1
8 นางมี โสดาโคตร 1
7 นายคำพร รงฤทธิ์ 1
6 นางสมคิด ดอกโศรก 1
5 นายบุญยง วันประดิษฐ์ 2
4 นางสาร โสดาวงค์ 1
3 นางสาวกันติมา สุระสิงห์ 1
2 นางบุญล้อม ดอกโศรก 2
1 นางกัลยา ปฏิเหตุ 1
รวมนักเรียน51 35 12  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล