สำรวจกล่องทีวีดิจิตอล ปี 63
รร.จินดาวิทยาคาร ๓ แจ้งแล้ว 19 คน
พิมพ์แบบรับรองข้อมูล
เพิ่มชื่อผู้ปกครอง
ที่ ชื่อผู้ปกครอง นักเรียน กล่อง TV แก้ไข
19 นางสาวบุญมี ผลบุญ 1
18 น.ส.ดวงเดือน ทิพย์สมบัติ 2
17 นางสาวธนาพร ปฏิเหตุ 1
16 นางวิภาวดี ปกป้อง 1
15 นายวิชิต หอมจันทร์ 1
14 นางสมพร คำหล้า 1
13 นางกาญจนา สงวรรณ 1
12 นางสาวดำ ศรีภา 1
11 นางมะนิยม พรมมาดวง 1
10 นางสมสี โสดาโคตร 1
9 นางสาวภาณุมาศ สุรนารถ 1
8 นางสาวกุลธิดา กลิ่มมณี 2
7 นางสาวสุจิตรา แสงสกุล 1
6 นางสาววรรณี ใจธรรม 1
5 นางสมคิด หอมหวล 1
4 นางทองยู ม้าเฒ่า 1
3 นางทองนาค สุขศรี 1
2 นางอุดมลักษณ์ สุรนารถ 1
1 นางสาวสมศรี แก้วรักษา 1
รวมนักเรียน21 19 14  

       พิมพ์แบบรับรองข้อมูล