แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.โรงเรียน รหัส SMIS 8 หลัก 33010015
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [ / ] ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1    [ ] มัธยมศึกษา
3.รายชื่อผู้ปกครอง ที่ความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอลและเครื่องรับโทรทัศน์ สำหรับการเรียนทางไกล
ที่ ชื่อ-นามสกุล
ผู้ปกครอง
เลขประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก
จำนวน
บุตรหลาน
(คน)
ชื่อ-นามสกุล
บุตรหลาน
ชั้น ที่อยู่ ต้องการกล่อง
ทีวีดิจิตอล
ต้องการ
โทรทัศน์
หมายเหตุ
1.ทำเครื่องหมาย ในช่องต้องการกล่องทีวีดิจิตอล หรือต้องการโทรทัศน์                                  ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
2. กรณีที่มีโทรทัศน์อยู่แล้ว ไม่ต้องทำเครื่องหมาย ที่ช่องต้องการโทรทัศน์                                  (....................................................)
                                                                                                                                               ตำแหน่ง....................................................
                                                                                                                                               เบอร์โทรศัพท์...............................
[ กลับ ]