แบบสรุปผลสำรวจความต้องการ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและโทรทัศน์
สำหรับการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
2. รายชื่อโรงเรียนที่ต้องการ กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลและโทรทัศน์สำหรับการเรียนทางไกล
ที่ รหัส SMIS ขื่อโรงเรียน จำนวนที่ต้องการ
กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดิจิทัล
(เพียงอย่างเดียว)
โทรทัศน์
(เพียงอย่างเดียว)
กล่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ดิจิทัล
และโทรทัศน์
1 33010038 บ้านหญ้าปล้อง 33 - 26
2 33010056 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 48 - 10
3 33010001 บ้านคูซอด 6 1 62
4 33010003 บ้านเปือย 5 - 32
5 33010041 บ้านเอกสร้างเรือง 31 12 -
6 33010040 บ้านโนนแย้ - - 13
7 33010054 บ้านหนองไผ่ 12 - 7
8 33010022 บ้านน้ำคำ 8 - 17
9 33010002 บ้านเวาะ 10 - -
10 33010025 บ้านหนองคำ - - 9
11 33010037 อนุบาลวัดพระโต 115 13 215
12 33010026 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 3 - 8
13 33010033 บ้านหนองแวงโพนเขวา 7 - 27
14 33010046 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) - - 8
15 33010042 มหาราช ๓ 4 - 13
16 33010053 อนุบาลศรีสะเกษ 74 - 33
17 33010023 บ้านหนองโนวิทยา 33 - 1
18 33010028 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 13 - 18
19 33010045 บ้านหนองแก้วสำโรง 3 - 16
20 33010034 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 1 - 8
21 33010043 บ้านโนนอีปังโพนวัว 4 - 10
22 33010044 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 1 - 12
23 33010035 บ้านดอนสั้น 20 - 1
24 33010047 บ้านหนองครก 3 - 8
25 33010049 บ้านหนองสาดโนนเจริญ - - -
26 33010051 บ้านดอนกลาง 10 - 6
27 33010061 บ้านหมากเขียบ - - 90
28 33010064 บ้านยางกุดนาคำ 7 - 1
29 33010032 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 3 - 29
30 33010030 บ้านบก - - 13
31 33010009 บ้านแทงวิทยา 85 - -
32 33010011 บ้านซำโพธิ์ 29 - 13
33 33010048 บ้านหนองโพธิ์ - - -
34 33010050 บ้านหนองสวง 26 - 10
35 33010062 บ้านก้านเหลือง - - 68
36 33010063 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ - - 41
37 33010031 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 40 - 7
38 33010008 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 2 2 11
39 33010010 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 14 - 61
40 33010018 บ้านทุ่ม 1 7 -
41 33010021 บ้านโนนแกด 4 1 18
42 33010015 บ้านหนองม่วงหนองแวง 10 - 1
43 33010020 บ้านเสือบอง 3 - -
44 33010005 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 4 - 4
45 33010007 บ้านแดงเหล่ายอด 2 - 5
46 33010012 ตะดอบวิทยา - - 305
47 33010019 บ้านขมิ้น 5 - 5
48 33010016 บ้านหางว่าวโนนบัว 7 - 4
49 33010017 บ้านฮ่องแข้ดำ - - 1
50 33010036 บ้านโพนค้อ 20 - 1
51 33010004 บ้านจานหนองคู - - 9
52 33010006 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 28 - 19
53 33010060 จินดาวิทยาคาร ๓ 5 - 14
54 33010057 บ้านก่อโนนหล่อง 8 - 1
55 33010058 บ้านโพนแดง 23 - 12
56 33010014 บ้านหนองแคนหนองเทา 30 - 1
57 33010059 บ้านแกประชาสามัคคี 2 - 3
58 33010079 บ้านลิ้นฟ้า - - 7
59 33010080 บ้านดินดำ 3 3 11
60 33010068 บ้านคอนกาม 99 - -
61 33010069 บ้านค้อเมืองแสน 15 - 22
62 33010070 บ้านโนนคูณ 119 - -
63 33010067 บ้านแก้ง - - 2
64 33010077 บ้านยางชุมใหญ่ - - 6
65 33010073 บ้านบอนวิทยา 6 - -
66 33010081 บ้านผักขะ - - 29
67 33010065 บ้านยางเครือ - - 4
68 33010071 บ้านหอย-โนนดู่ 7 2 7
69 33010072 บ้านโนนติ้ว 31 - -
70 33010066 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 22 - 13
71 33010076 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) - - 6
72 33010074 บ้านจอมวิทยา - 1 1
73 33010075 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 1 - -
74 33010227 อนุบาลวังหิน - - 52
75 33010228 บ้านกะเอิน - - 6
76 33010229 บ้านโพนดวน 2 1 53
77 33010231 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๗๓) - - 133
78 33010230 บ้านหัววัวหนองนารี 64 3 28
79 33010232 บ้านโนนสายหนองหว้า 3 - 34
80 33010233 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย 12 - 5
81 33010222 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) - - 2
82 33010215 บ้านสว่าง 24 - 15
83 33010220 บ้านดงยาง - - 40
84 33010221 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 73 1 14
85 33010219 บ้านหนองกันจอ - - 38
86 33010216 บ้านเจ้าทุ่ง 34 - 32
87 33010217 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว - - 28
88 33010218 บ้านลิงไอ 46 - 4
89 33010225 บ้านหนองบัว 22 - 17
90 33010226 บ้านสร้างสะแบง 2 - -
91 33010223 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๒ 62 - 26
92 33010224 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๓ 1 - -
93 33010212 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) - - 11
94 33010213 บ้านโนนดู่ 34 1 15
95 33010238 บ้านทุ่ง - - 25
96 33010239 บ้านสร้างบาก - - 14
97 33010214 บ้านหนองนาโพธิ์ 8 - 28
98 33010240 บ้านสะมัด - - 28
99 33010241 บ้านหนองคู 12 - 11
100 33010234 บ้านโพนยาง 36 - 16
101 33010235 บ้านทุ่งน้อย - - 15
102 33010244 บ้านหนองทุ่ม 35 - 13
103 33010236 บ้านเห็นอ้ม 12 - -
104 33010243 บ้านตีกา 46 - 4
105 33010242 ชุมชนหนองสังข์ 8 13 21
106 33010237 บ้านหนองตาเชียง - - 15
107 33010250 บ้านโนนเพ็ก - - 147
108 33010254 บ้านโคกเพ็ก 19 - 2
109 33010253 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 3 - 35
110 33010252 บ้านค้อยางปอ(อสพป.๓๕) - - 38
111 33010251 บ้านสร้างหว้า 2 - 47
112 33010268 บ้านเสมอใจ 3 - 9
113 33010269 บ้านหนองค้า 49 - -
114 33010270 บ้านหนองออ 20 - 2
115 33010261 บ้านเปือยประชาสามัคคี - - 154
116 33010264 บ้านร่องสะอาด 20 - 2
117 33010267 บ้านหนองเตย 5 - 3
118 33010263 บ้านกระหวันโนนเจริญ 8 1 10
119 33010262 บ้านสำโรงโคเฒ่า 19 - 2
120 33010265 บ้านป่าไร่ - - 11
121 33010266 บ้านโนนสว่าง(อสพป.๑๗) 18 - 6
122 33010255 อนุบาลพยุห์ - - 48
123 33010257 บ้านหนองรัง 47 - 2
124 33010258 บ้านหนองหว้าทับทัย 11 2 48
125 33010260 บ้านหนองม่วงหนองแต้ 21 - 3
126 33010245 บ้านตำแยหนองเม็ก 67 38 5
127 33010246 บ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) 68 1 22
128 33010247 บ้านกระถุน - - 52
129 33010248 บ้านขนวนจานสามัคคี 54 - 1
130 33010249 บ้านอะลางหัวขัว 25 - 4
131 33010179 บ้านหนองกุงสนามชัย 9 - 3
132 33010180 บ้านก้อนเส้า 6 - 2
133 33010175 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 12 - 5
134 33010176 บ้านโคกสะอาด 69 - 16
135 33010178 บ้านโนนสมบูรณ์ 2 - 96
136 33010173 บ้านหนองแวง 10 - 8
137 33010174 บ้านโนนดู่ 4 - 1
138 33010156 บ้านโนนคูณ 9 - 103
139 33010155 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 9 - 124
140 33010157 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก - - 22
141 33010158 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว - 1 8
142 33010161 บ้านร่องเก้า 4 - 8
143 33010160 บ้านเท่อเล่อ 12 - -
144 33010171 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 22 1 22
145 33010181 บ้านหนองสนม 1 - 10
146 33010169 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 2 - 3
147 33010170 บ้านปลาข่อ - - 38
148 33010168 บ้านผักขย่าใหญ่ - - 10
149 33010182 บ้านเวาะวิทยาคม 28 - 5
150 33010183 บ้านหยอด 10 - -
151 33010184 บ้านนาม่อง-นาเมือง - - 1
152 33010185 บ้านหนองตลาด 1 - 15
153 33010186 บ้านเหล่าฝ้าย 7 - 38
154 33010162 บ้านบกแดงผักขะย่า 9 2 24
155 33010163 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 85 17 24
156 33010164 บ้านโปร่ง 14 - 13
157 33010165 บ้านหัวเหล่า 34 - 53
158 33010166 บ้านโนนสว่าง - - 23
159 33010167 บ้านโพนงาม 8 - 33
160 33010130 บ้านละทาย - - 8
161 33010131 บ้านกอก 3 - 1
162 33010133 บ้านเหม้าหนองเรือ 1 - 7
163 33010132 บ้านเขวา 7 - 1
164 33010134 บ้านยางน้อยสามัคคี - - 3
165 33010137 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 12 - -
166 33010136 บ้านเปือย - - 56
167 33010135 บ้านกอกหัวนา 5 - 109
168 33010143 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 5 1 250
169 33010144 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) - - 8
170 33010142 บ้านหนามแท่ง - - 9
171 33010101 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) - - 23
172 33010100 บ้านทาม - - 10
173 33010099 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 24 - 5
174 33010102 บ้านเจี่ย 2 - 17
175 33010120 บ้านเมืองน้อยหนองมุข - - 3
176 33010122 บ้านหนองเทา 28 - -
177 33010121 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน - - 47
178 33010154 บ้านอิปาด 6 - 2
179 33010152 บ้านทุ่งมั่ง - 2 -
180 33010153 บ้านหนองไฮ - - 49
181 33010111 บ้านเทิน 10 4 27
182 33010110 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง - - 23
183 33010112 บ้านบัวน้อยโนนปอ - - 1
184 33010109 บ้านพันลำ - - 67
185 33010113 บ้านขาม 35 - 5
186 33010087 บ้านจาน 9 - 12
187 33010119 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 1 - 32
188 33010089 บ้านอาลัย 18 4 39
189 33010090 บ้านบูรพา - - 3
190 33010091 บ้านพะแนงวิทยา 20 2 22
191 33010092 บ้านผักบุ้ง 5 - 5
192 33010117 บ้านนาดี - - 10
193 33010118 บ้านโนนสะอาดอีตู้ 1 - 3
194 33010116 บ้านเกาะ 7 - 32
195 33010114 บ้านจิกกะลา 33 - -
196 33010095 บ้านดู่ 15 - 6
197 33010094 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 2 - 11
198 33010093 บ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ 11 - 17
199 33010138 บ้านหนองบัวท่าช้าง 33 - 5
200 33010139 บ้านโพนทรายโนนเรือ 7 - 13
201 33010140 บ้านสีถาน - - 25
202 33010141 บ้านขามป้อม - - 23
203 33010088 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๖๐) 14 - 52
204 33010098 อนุบาลกันทรารมย์ 9 - 7
205 33010097 บ้านหนองมะแซว 4 - 8
206 33010082 บ้านหนองอีกว่าง 4 - 3
207 33010096 บ้านดูนสิม(อสพป.๘) 30 - 16
208 33010083 บ้านอีต้อม 1 - 12
209 33010084 บ้านมะกรูด - - -
210 33010085 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 1 - 16
211 33010086 บ้านหนองทามใหญ่ 7 - -
212 33010103 บ้านโนนผึ้ง - - 27
213 33010104 บ้านหนองหวาย - - 17
214 33010105 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) - - 116
215 33010106 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) - - 17
216 33010107 บ้านหนองบัวไชยวาน 30 1 39
217 33010108 บ้านหนองโอง - - -
218 33010145 บ้านหนองดุมหนองม่วง 9 - 2
219 33010148 บ้านหนองถ่ม 1 - 11
220 33010149 บ้านหนองหัวช้าง - - 20
221 33010150 บ้านบกขี้ยาง - 1 13
222 33010151 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 25 - 1
223 33010146 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 8 - 29
224 33010147 บ้านทุ่งพาย - - 13
225 33010129 บ้านโพธิ์ลังกา 4 1 1
226 33010128 บ้านหนองกก 3 - 1
227 33010124 บ้านยาง 7 - 7
228 33010125 บ้านหนองกี่ 5 - 1
229 33010126 บ้านกล้วย - 5 23
230 33010127 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง 6 12 5
231 33010123 บ้านโคก - - 11
232 33010209 บ้านขี้เหล็ก 41 - 17
233 33010203 บ้านรุ่ง 27 - 35
234 33010210 บ้านละเอาะ 13 - 81
235 33010211 บ้านแวด 22 - 5
236 33010204 บ้านหนองพะแนง 4 - 27
237 33010195 บ้านยางน้อยตองปิด - - 31
238 33010196 บ้านกะวัน 37 - -
239 33010197 บ้านลุมพุกคูวงศ์ 14 - 9
240 33010198 บ้านบัวระรมย์ 5 - 47
241 33010194 บ้านสวนกล้วย 27 - 8
242 33010205 บ้านสบาย - - 29
243 33010187 บ้านโนนหนองสิม - - 134
244 33010201 บ้านหนองบาง 16 - 5
245 33010188 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 28 - 63
246 33010202 บ้านน้ำเกลี้ยง - - 23
247 33010189 บ้านโนนสว่าง 29 - 9
248 33010207 บ้านหนองแลงระไง 26 - 10
249 33010190 บ้านหนองแวง 116 - 34
250 33010191 บ้านสะพุง - - 25
251 33010199 บ้านลุมภู 7 - 31
252 33010192 บ้านคูบ 17 - 200
253 33010193 บ้านสะเต็ง 37 - 3
254 33010200 บ้านหนองนาเวียง - - 8
255 33010208 บ้านทุ่งสว่าง 26 - -
256 33010206 บ้านโนนงาม 17 - 4
257 33010177 บ้านหนองหิน - - 63
258 33010256 บ้านคูเมือง 14 - 14
รวม 3458 157 5891


ลงชื่อ.......................................

(......................................................)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1

[ กลับ ]