สาเหตุ นร.ที่เข้าเรียนทางไกลไม่ได้
แจ้งสาเหตุนักเรียน รร.ขนาดเล็ก (<120คน)
ที่ไม่สามารถเข้าเรียน DLTV จากบ้านได้
(Learn From Home)

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ส่ง
แล้ว
นัก
เรียน
ร้อย
ละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 10 8 119 80.00
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 19 19 281 100.00
3 กลางกันทรารมย์ 9 8 160 88.89
4 ทักษิณกันทรารมย์ 8 8 72 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 14 11 217 78.57
6 พยุห์ 18 13 381 72.22
7 ยางชุมน้อย 9 4 48 44.44
8 วังหิน ๑ 11 11 359 100.00
9 วังหิน ๒ 7 5 109 71.43
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 7 6 156 85.71
11 เมืองศรีลำดวน 14 11 223 78.57
12 เมืองหลวงพ่อโต 8 7 37 87.50
13 เมืองสวนสมเด็จ 10 9 168 90.00
14 บูรพาโนนคูณ 8 8 103 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 11 11 204 100.00
รวม 163 139 2,637 85.28