« แจ้งใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์มใน รร.

แจ้งการใช้ดิจิทัลแฟลตฟอร์ม ครบทั้ง 4 ด้าน
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ส่ง
แล้ว
ร้อยละ
ที่ส่ง
1 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 11 42.31
2 กลางกันทรารมย์ 16 8 50.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 11 61.11
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 4 33.33
5 น้ำเกลี้ยง 25 7 28.00
6 พยุห์ 25 7 28.00
7 ยางชุมน้อย 16 8 50.00
8 วังหิน ๒ 14 7 50.00
9 วังหิน ๑ 19 12 63.16
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 4 36.36
11 เมืองสวนสมเด็จ 17 2 11.76
12 เมืองหลวงพ่อโต 11 2 18.18
13 เมืองศรีลำดวน 18 5 27.78
14 บูรพาโนนคูณ 14 4 28.57
15 ประจิมโนนคูณ 16 4 25.00
รวม 258 96 37.21