ยืนยันเข้ารับการอบรม DLTV ปี 64
รายชื่อเข้ารับอบรม DLTV รร.ขนาดเล็ก ปี 64
ที่ โรงเรียน กลุ่ม จำนวน
1 บ้านหนองบัวไชยวาน กลาง กร. 1
2 บ้านหนองถ่ม กลาง กร. 1
3 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา กลาง กร. 3
4 บ้านโนนผึ้ง กลาง กร. 6
5 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กลาง 1
6 บ้านหนองดุมหนองม่วง กลาง กร. 2
7 บ้านบกขี้ยาง กลาง กร. -
8 บ้านทุ่งพาย กลาง กร. 4
9 บ้านอีต้อม กลาง กร. 6
10 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กลาง กร. 2
11 บ้านหนองโอง กลาง กร. 2
12 บ้านหนองหัวช้าง กลาง กร. 4
13 อนุบาลกันทรารมย์ กลาง กร. -
14 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ กลาง -
15 บ้านกล้วย กลาง กร. 1
16 บ้านหนองหวาย กลาง กร. -
17 บ้านโพนทรายโนนเรือ ทักษิณฯ 8
18 บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) ทักษิณฯ 1
19 บ้านพะแนงวิทยา ทักษิณฯ 1
20 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์) ทักษิณฯ -
21 บ้านโนนสะอาดอีตู้ ทักษิณฯ 1
22 บ้านดู่ ทักษิณฯ 2
23 บ้านหนองบัวท่าช้าง ทักษิณฯ 2
24 บ้านขามป้อม ทักษิณฯ 1
25 บ้านจาน ทักษิณฯ -
26 บ้านบูรพา ทักษิณฯ -
27 บ้านนาดี ทักษิณฯ 2
28 บ้านจิกกะลา ทักษิณฯ 1
29 บ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226 ทักษิณฯ -
30 บ้านสีถาน ทักษิณฯ 1
31 บ้านอาลัย ทักษิณฯ -
32 บ้านผักบุ้ง ทักษิณฯ -
33 บ้านเกาะ ทักษิณฯ -
34 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) ทักษิณฯ 2
35 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง -
36 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง -
37 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง 1
38 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง 1
39 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง 2
40 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง -
41 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง -
42 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง -
43 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง 1
44 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง 2
45 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง -
46 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง 1
47 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง -
48 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง 1
49 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง 1
50 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง 3
51 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง -
52 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง -
53 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง -
54 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง 6
55 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง -
56 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง 2
57 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง 1
58 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง 2
59 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง 2
60 บ้านร่องเก้า บูรพาฯ 2
61 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ บูรพาฯ 2
62 บ้านโนนคูณ บูรพาฯ 1
63 บ้านหนองหิน บูรพาฯ 2
64 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว บูรพาฯ -
65 บ้านก้อนเส้า บูรพาฯ 1
66 บ้านโนนสมบูรณ์ บูรพาฯ 2
67 บ้านโนนดู่ บูรพาฯ 1
68 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก บูรพาฯ 4
69 บ้านเท่อเล่อ บูรพาฯ 3
70 บ้านหนองกุงสนามชัย บูรพาฯ -
71 บ้านโคกสะอาด บูรพาฯ -
72 บ้านหนองแวง บูรพาฯ -
73 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) บูรพาฯ 1
74 บ้านโนนสว่าง ประจิมฯ 1
75 บ้านหนองสนม ประจิมฯ 2
76 บ้านผักขย่าใหญ่ ประจิมฯ 1
77 บ้านนาม่องนาเมือง ประจิมฯ 2
78 บ้านบกแดงผักขะย่า ประจิมฯ 2
79 บ้านหัวเหล่า ประจิมฯ 2
80 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) ประจิมฯ -
81 บ้านปลาข่อ ประจิมฯ 2
82 บ้านหยอด ประจิมฯ -
83 บ้านเหล่าฝ้าย ประจิมฯ 4
84 บ้านโปร่ง ประจิมฯ 2
85 บ้านโพนงาม ประจิมฯ 2
86 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ ประจิมฯ -
87 บ้านเวาะวิทยาคม ประจิมฯ -
88 บ้านหนองตลาด ประจิมฯ 2
89 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ ประจิมฯ -
90 บ้านสร้างหว้า พยุห์ 2
91 กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ -
92 บ้านคูเมือง พยุห์ 2
93 บ้านหนองออ พยุห์ 2
94 บ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง) พยุห์ -
95 บ้านหนองเตย พยุห์ -
96 บ้านป่าไร่ พยุห์ 2
97 บ้านหนองรัง พยุห์ 7
98 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ 1
99 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ -
100 บ้านหนองค้า พยุห์ -
101 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ 2
102 บ้านร่องสะอาด พยุห์ -
103 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ -
104 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ 1
105 อนุบาลพยุห์ พยุห์ -
106 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ 1
107 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ 8
108 บ้านเสมอใจหนองสลาม พยุห์ 1
109 บ้านกระถุน พยุห์ -
110 บ้านเปือยประชาสามัคคี พยุห์ -
111 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ 5
112 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ -
113 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ 3
114 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ 3
115 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) ฟากมูลฯ 2
116 บ้านเทิน ฟากมูลฯ 1
117 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) ฟากมูลฯ -
118 บ้านพันลำ ฟากมูลฯ 1
119 บ้านกอก ฟากมูลฯ 3
120 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) ฟากมูลฯ 1
121 บ้านเจี่ย ฟากมูลฯ -
122 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน ฟากมูลฯ 2
123 บ้านยางน้อยสามัคคี ฟากมูลฯ 1
124 บ้านหนองไฮ ฟากมูลฯ -
125 บ้านกอกหัวนา ฟากมูลฯ -
126 บ้านบัวน้อยโนนปอ ฟากมูลฯ -
127 บ้านละทาย ฟากมูลฯ -
128 บ้านหนามแท่ง ฟากมูลฯ 1
129 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์) ฟากมูลฯ -
130 บ้านหนองเทา ฟากมูล 1
131 บ้านเขวา ฟากมูลฯ -
132 บ้านทุ่งมั่ง ฟากมูลฯ -
133 บ้านเปือย ฟากมูลฯ 1
134 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง ฟากมูลฯ 1
135 บ้านเหม้าหนองเรือ ฟากมูลฯ 1
136 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) ฟากมูลฯ -
137 บ้านขาม ฟากมูลฯ 2
138 บ้านทาม ฟากมูลฯ -
139 บ้านเมืองน้อยหนองมุข ฟากมูลฯ -
140 บ้านอีปาด ฟากมูลฯ 2
141 บ้านหนองอีกว่าง มิตรภาพ 1
142 บ้านโพธิ์ลังกา มิตรภาพ 2
143 บ้านหนองกี่ มิตรภาพ 1
144 บ้านมะกรูด มิตรภาพ 1
145 บ้านโคก มิตรภาพ กร. 1
146 บ้านหนองมะแซว มิตรภาพ 1
147 บ้านยาง มิตรภาพ -
148 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง มิตรภาพ 2
149 บ้านหนองทามใหญ่ มิตรภาพ 1
150 บ้านหนองกก มิตรภาพ 1
151 บ้านดูนสิม(อสพป.8) มิตรภาพ -
152 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) มิตรภาพ 1
153 บ้านบอนวิทยา ยางชุมฯ -
154 บ้านหอย-โนนดู่ ยางชุมฯ -
155 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมฯ 2
156 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมฯ 1
157 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมฯ 2
158 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมฯ -
159 บ้านยางเครือ ยางชุมฯ 1
160 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) ยางชุมฯ -
161 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมฯ 1
162 บ้านคอนกาม ยางชุมฯ -
163 บ้านแก้ง ยางชุมฯ 2
164 บ้านผักขะ ยางชุมฯ 12
165 บ้านโนนติ้ว ยางชุมฯ 5
166 บ้านจอมวิทยา ยางชุมฯ -
167 บ้านดินดำ ยางชุมฯ 1
168 บ้านโนนคูณ ยางชุมฯ 1
169 บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า วห.1 10
170 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วห.1 -
171 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วห.1 1
172 บ้านสร้างสะแบง วห.1 1
173 อนุบาลวังหิน วห.1 2
174 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วห.1 -
175 บ้านดงยาง วห.1 1
176 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วห.1 7
177 บ้านเจ้าทุ่ง วห.1 1
178 บ้านหนองบัว วห.1 1
179 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วห.1 1
180 บ้านโพนดวน วห.1 -
181 บ้านสว่าง วห.1 3
182 บ้านโนนสายหนองหว้า วห.1 1
183 บ้านหนองกันจอ วห.1 3
184 บ้านลิงไอ วห.1 1
185 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วห.1 -
186 บ้านกะเอิน วห.1 -
187 บ้านหัววัวหนองนารี วห.1 -
188 บ้านโพนยาง วห.2 -
189 บ้านเห็นอ้ม วห.2 4
190 บ้านหนองตาเชียง วห.2 2
191 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วห.2 -
192 บ้านสร้างบาก วห.2 -
193 บ้านหนองคู วห.2 1
194 บ้านหนองทุ่ม วห.2 -
195 ชุมชนหนองสังข์ วห.2 -
196 บ้านทุ่ง วห.2 6
197 บ้านสะมัด วห.2 1
198 บ้านทุ่งน้อย วห.2 1
199 บ้านตีกา วห.2 -
200 บ้านโนนดู่ วห.2 -
201 บ้านหนองนาโพธิ์ วห.2 -
202 บ้านหอยสะเดาพัฒนา พระธาตุฯ 2
203 บ้านเอกสร้างเรือง พระธาตุฯ 2
204 บ้านน้ำคำ พระธาตุฯ 1
205 บ้านหนองโนวิทยา พระธาตุฯ -
206 บ้านหญ้าปล้อง พระธาตุฯ -
207 บ้านเปือย พระธาตุฯ 1
208 บ้านหนองไผ่ พระธาตุฯ -
209 บ้านหนองคำ พระธาตุฯ 1
210 บ้านคูซอด พระธาตุฯ -
211 บ้านโนนแย้ พระธาตุฯ 1
212 บ้านเวาะ พระธาตุฯ 2
213 บ้านหนองม่วงหนองแวง ศรีลำดวน -
214 บ้านแดงเหล่ายอด ศรีลำดวน -
215 บ้านหางว่าวโนนบัว ศรีลำดวน 1
216 บ้านโพนแดง ศรีลำดวน 3
217 บ้านจานหนองคู ศรีลำดวน -
218 บ้านก่อโนนหล่อง ศรีลำดวน 2
219 บ้านโนนแกด ศรีลำดวน -
220 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) ศรีลำดวน -
221 บ้านขมิ้น ศรีลำดวน 2
222 บ้านแกประชาสามัคคี ศรีลำดวน 2
223 บ้านโพนค้อ ศรีลำดวน -
224 จินดาวิทยาคาร 3 ศรีลำดวน -
225 บ้านทุ่ม ศรีลำดวน -
226 บ้านเสือบอง ศรีลำดวน 2
227 ตะดอบวิทยา ศรีลำดวน -
228 บ้านหนองแคนหนองเทา ศรีลำดวน 2
229 บ้านฮ่องแข้ดำ ศรีลำดวน -
230 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน ศรีลำดวน -
231 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) สวนสมเด็จ -
232 บ้านซำโพธิ์ สวนสมเด็จ 8
233 บ้านก้านเหลือง สวนสมเด็จ -
234 บ้านหนองครก สวนสมเด็จ 10
235 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สวนสมเด็จ 2
236 บ้านหมากเขียบ สวนสมเด็จ 2
237 บ้านยางกุดนาคำ สวนสมเด็จ 1
238 บ้านแทงวิทยา สวนสมเด็จ -
239 บ้านหนองสวง สวนสมเด็จ 3
240 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) สวนสมเด็จ -
241 บ้านดอนกลาง สวนสมเด็จ 3
242 อนุบาลศรีสะเกษ สวนสมเด็จ -
243 บ้านบก สวนสมเด็จ 5
244 บ้านหนองโพธิ์ สวนสมเด็จ 1
245 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 สวนสมเด็จ 4
246 บ้านหนองสาดโนนเจริญ สวนสมเด็จ 2
247 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง สวนสมเด็จ 2
248 มหาราช 3 หลวงพ่อโต 1
249 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก หลวงพ่อโต -
250 บ้านโนนอีปังโพนวัว หลวงพ่อโต 1
251 อนุบาลวัดพระโต หลวงพ่อโต 4
252 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) หลวงพ่อโต 4
253 บ้านหนองเข็งเหล่าแค หลวงพ่อโต -
254 บ้านดอนสั้น หลวงพ่อโต 3
255 บ้านหนองแวงโพนเขวา หลวงพ่อโต 4
256 บ้านหนองแก้วสำโรง หลวงพ่อโต -
257 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม หลวงพ่อโต 3
258 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม หลวงพ่อโต 6
รวม 363