« แจ้งปัญหาทดลองเรียน DLTV ปี 63

ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ตอบ
แล้ว
ร้อยละ
ที่ตอบ
ร้อยละที่
เรียนได้
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00 767/922
83.19
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 24 92.31 2228/2640
84.39
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00 1583/2205
71.79
4 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00 2003/2740
73.10
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00 2871/4043
71.01
6 พยุห์ 25 23 92.00 1618/2502
64.67
7 ยางชุมน้อย 16 14 87.50 1981/2253
87.93
8 วังหิน ๑ 19 19 100.00 1543/2312
66.74
9 วังหิน ๒ 14 14 100.00 1058/1809
58.49
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00 1083/1320
82.05
11 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00 1472/2195
67.06
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00 4545/5013
90.66
13 เมืองศรีลำดวน 18 17 94.44 1318/1717
76.76
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00 1197/1667
71.81
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00 1021/1700
60.06
รวม 258 251 97.29 26288/35038
75.03