สำรวจความพร้อม DLTV ชั้น ม.3-4-5
ที่ กลุ่ม รร.ขยายโอกาส ทั้งหมด รายงาน
แล้ว
ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 7 5 71.43
2 ฟากมูลกันทรารมย์ 7 7 100.00
3 มิตรภาพกันทรารมย์ 3 2 66.67
4 ทักษิณกันทรารมย์ 8 8 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 7 7 100.00
6 พยุห์ 5 5 100.00
7 ยางชุมน้อย 5 5 100.00
8 วังหิน ๑ 7 6 85.71
9 วังหิน ๒ 3 3 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 2 2 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 2 2 100.00
12 เมืองหลวงพ่อโต 3 3 100.00
13 เมืองสวนสมเด็จ 5 5 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 2 2 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 3 1 33.33
รวม 69 63 91.30