แจ้งสภาพการจัดการเรียนการสอน DLTV «
ที่ กลุ่มโรงเรียน ทั้ง
หมด
ตอบ
แล้ว
ร้อยละ
1 กลางกันทรารมย์ 16 14 87.50
2 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
3 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 24 92.31
4 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 18 72.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๒ 14 14 100.00
9 วังหิน ๑ 19 17 89.47
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 8 72.73
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 14 82.35
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 9 81.82
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 237 91.86