« ยืนยัน DLTV Digital Life Box ปี 64

ที่ โรงเรียน ยืนยัน
แล้ว
1 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง
2 บ้านหนองเทา
3 บ้านโนนสายหนองหว้า
4 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย
5 บ้านเอกสร้างเรือง
6 บ้านแวด
7 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
8 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก
9 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
10 บ้านหนองบัวไชยวาน
รวม 10 (100.00%)