จำนวนนักเรียน 16 พ.ค.59

ที่ กลุ่มโรงเรียน รร.
ทั้งหมด
รร.
ส่งแล้ว
ร้อยละ
1 มิตรภาพกันทรารมย์ 12 12 100.00
2 กลางกันทรารมย์ 16 16 100.00
3 ทักษิณกันทรารมย์ 18 18 100.00
4 ฟากมูลกันทรารมย์ 26 26 100.00
5 น้ำเกลี้ยง 25 25 100.00
6 พยุห์ 25 25 100.00
7 ยางชุมน้อย 16 16 100.00
8 วังหิน ๒ 14 14 100.00
9 วังหิน ๑ 19 19 100.00
10 เมืองพระธาตุเรืองรอง 11 11 100.00
11 เมืองศรีลำดวน 18 18 100.00
12 เมืองสวนสมเด็จ 17 17 100.00
13 เมืองหลวงพ่อโต 11 11 100.00
14 บูรพาโนนคูณ 14 14 100.00
15 ประจิมโนนคูณ 16 16 100.00
รวม 258 258 100.00