เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านหนองกุงสนามชัย 143
2 บ้านก้อนเส้า 41
3 บ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 70
4 บ้านโคกสะอาด 184
5 บ้านโนนสมบูรณ์ 179
6 บ้านหนองแวง 245
7 บ้านโนนดู่ 58
8 บ้านโนนคูณ 191
9 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 300
10 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก 106
11 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 79
12 บ้านร่องเก้า 30
13 บ้านเท่อเล่อ 33
14 บ้านหนองหิน 92
รวม 1,751