เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านละทาย 152
2 บ้านกอก 85
3 บ้านเหม้าหนองเรือ 48
4 บ้านเขวา 52
5 บ้านยางน้อยสามัคคี 45
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 96
7 บ้านเปือย 103
8 บ้านกอกหัวนา 170
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 285
10 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 241
11 บ้านหนามแท่ง 85
12 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) 351
13 บ้านทาม 57
14 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 91
15 บ้านเจี่ย 205
16 บ้านเมืองน้อยหนองมุข 145
17 บ้านหนองเทา 58
18 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 83
19 บ้านอิปาด 57
20 บ้านทุ่งมั่ง 83
21 บ้านหนองไฮ 86
22 บ้านเทิน 95
23 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 28
24 บ้านบัวน้อยโนนปอ 17
25 บ้านพันลำ 79
26 บ้านขาม 103
รวม 2,900