เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 อนุบาลกันทรารมย์ 1266
2 บ้านอีต้อม 74
3 บ้านโนนผึ้ง 95
4 บ้านหนองหวาย 114
5 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 141
6 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.๔๐) 44
7 บ้านหนองบัวไชยวาน 165
8 บ้านหนองโอง 42
9 บ้านหนองดุมหนองม่วง 102
10 บ้านหนองถ่ม 78
11 บ้านหนองหัวช้าง 34
12 บ้านบกขี้ยาง 190
13 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 73
14 บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 177
15 บ้านทุ่งพาย 86
16 บ้านกล้วย 241
รวม 2,922