เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 บ้านหญ้าปล้อง 153
2 บ้านหอยสะเดาพัฒนา 87
3 บ้านคูซอด 132
4 บ้านเปือย 110
5 บ้านเอกสร้างเรือง 64
6 บ้านโนนแย้ 122
7 บ้านหนองไผ่ 68
8 บ้านน้ำคำ 176
9 บ้านเวาะ 94
10 บ้านหนองคำ 55
11 บ้านหนองโนวิทยา 284
รวม 1,345