เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 อนุบาลวัดพระโต 1340
2 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 49
3 บ้านหนองแวงโพนเขวา 240
4 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 43
5 มหาราช ๓ 45
6 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 126
7 บ้านหนองแก้วสำโรง 128
8 บ้านหนองเข็งเหล่าแค 103
9 บ้านโนนอีปังโพนวัว 101
10 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม 22
11 บ้านดอนสั้น 50
รวม 2,247