เลือกโรงเรียน

ที่ โรงเรียน นักเรียน(รวม)
1 อนุบาลศรีสะเกษ 3473
2 บ้านหนองครก 199
3 บ้านหนองสาดโนนเจริญ 48
4 บ้านดอนกลาง 24
5 บ้านหมากเขียบ 93
6 บ้านยางกุดนาคำ 30
7 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 196
8 บ้านบก 46
9 บ้านแทงวิทยา 168
10 บ้านซำโพธิ์ 110
11 บ้านหนองโพธิ์ 27
12 บ้านหนองสวง 53
13 บ้านก้านเหลือง 163
14 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า ๑ 75
15 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 212
16 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 101
17 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 58
รวม 5,076